Изявления

1-ви май

На 1 май, Международния ден на труда, се присъединяваме към демонстрацията в Хамборн, Дуисбург, за да призовем към солидарност с тежкото положение на работниците мигранти в Дуисбург. Работниците мигранти от ЕС имат много различен опит на пазара на труда в сравнение с местните работници и тези от по-установените мигрантски общности. 

Тяхното ежедневие и трудова реалност са белязани от модели на институционален расизъм и дискриминация, те имат много ограничен достъп до социално-икономическа защита и са постоянна мишена на общински контрол, полицейско насилие и криминализиране. 

Работодателите се възползват от тази дирижирана уязвимост, за да подлагат работниците мигранти на крайни форми на експлоатация: неплащане на заплати, извънреден труд, принуда, манипулация. 

Днес мигрантите от ЕС са свръхпредставени в нископлатени и опасни работни места в сферата на почистването, строителството, селското стопанство, месопреработването и домашната работа. Това са секторите, които са известни с нарушаването на трудовите права, изключително ниските стандарти за здравословни и безопасни условия на труд и несигурните и неформални трудови отношения. Вътрешният аутсорсинг в тези сектори се е превърнал в утвърден механизъм, чрез който големите компании намаляват разходите за труд, лишават работниците от възможност за договаряне и заобикалят тарифните споразумения, гарантиращи минимално заплащане и стандарти за безопасност.

Работниците мигранти не са добре представени в колективните организации и са по-малко склонни да участват в индустриални действия, не на последно място защото профсъюзите често не са в състояние да отговорят на техните сложни позиции и нужди. Както показаха неотдавнашните им протести в Марксо и Брукхаузен обаче, тяхната СИЛА НЕ е за подценяване!

Смъртта на Рефат Сюлейман ни напомня за смъртоносните последици, които несигурната работа и работата с подизпълнители могат да имат за работниците. Той беше един от около един милион временни работници в Германия, които съставляват половината от общата работна сила в сектора на почистването – най-динамичния сегмент на икономиката на услугите, генериращ около 18 млрд. евро годишен оборот. 

Thyssenkrupp Steel оперира чрез богата система от аутсорсинг дъщерни дружества, които възлагат нискоквалифицирани дейности като почистването на големи външни доставчици на услуги, докато агенции за временна заетост като Eleman/OPS или най-големият европейски играч Randstad осигуряват постоянен поток от евтини и гъвкави работници, които могат да бъдат включени в производствената верига, когато е необходимо, и да бъдат изхвърлени скоро след това.

Понастоящем около двадесет дъщерни дружества за почистване с хиляди работници участват в индустриалното почистване в Thyssenkrupp Steel Bruckhausen. Половината от всички чистачи на обекта (общо около 13 хил. души) работят на временни договори – споразумение, което ги поставя в крайно неизгодно положение по отношение на заплащането, сигурността на работното място и безопасността на труда. По неофициални данни неизпълнението на процедурите за здравословни и безопасни условия на труд, както и неадекватните обучения и предпазни средства водят до десетки наранявания и смъртни случаи годишно. 

Ето защо призоваваме за:

Солидарност с работниците мигранти и признаване на взаимосвързаните структури на експлоатация, които бележат тежкото им положение!

Изравняване на условията на труд и равно третиране на всички работници!

Профсъюзите да се занимават с нуждите на работниците мигранти и да насърчават справедливото им наемане на работа!

Прекратяване на подизпълнителството във всички отрасли, в които преобладават мигрантите, и преназначаване на всички работници на редовни договори с гарантирано работно време, с необходимото обучение за сигурност и социалноосигурителни вноски!