Soziale Sicherheit: Системата за социално осигуряване на Германия през 2022 г.

Социалното осигуряване в Германия е еталон не само за страните от ОНД, но и за Европейския съюз. Основната цел на системата, създадена в Германия, е да защитава и финансово подпомага хората, живеещи в Германия, които се нуждаят от помощ от държавата поради социални рискове или други трудни обстоятелства. Това гарантира жизнеспособността на германското общество и характеризира Германия като социална държава (Sozialstaat). Основата на системата за социално осигуряване в Германия.

Организация на системата за социално осигуряване в Германия

Системата за социално осигуряване в Германия се регулира от социалния закон, наречен Sozialgesetzbuch (SGB), който включва 12 отделни тома. Съгласно член 4 от SGB I всеки германски гражданин има право на достъп до социално осигуряване, предвидено от социалното законодателство. Принципът на осигуряване е в основата на системата за социално осигуряване. Това означава, че всички осигурени лица имат право на социално подпомагане в Германия.

Съгласно член 2 от SGB IV лицата, които са осигурени по схеми за задължително и доброволно осигуряване, са гарантирани социално осигуряване. В същото време всеки клон на социалното осигуряване има своя система за задължително осигуряване. Повечето от тях са посветени на отделни томове на Sozialgesetzbuch.

Така системата за социално осигуряване в Германия включва:

•задължително здравно осигуряване (SGB V);

•задължително пенсионно осигуряване (SGB VI);

•задължителна застраховка злополука (SGB VII);

•застраховка за дългосрочни грижи (SGB XI);

•осигуряване за безработица (SGB III).

Финансирането на системата се осигурява основно от застрахователните премии на икономически активното население, техните работодатели и данъчни облекчения. Социалното осигуряване на лицата, които не могат да внасят сами, се осигурява от бюджетни субсидии.

Всички събрани средства се акумулират в отраслови социални фондове. В момента експертите посочват очевидната липса на икономическо развитие на Германия.

В същото време социалните разходи на държавата продължават да нарастват стабилно – само за социални помощи през 2017 г. са изразходвани 965 млрд. евро, което е с 36,5 млрд. евро повече спрямо 2016 г. В този размер делът на държавата е 33,4%, делът на работодателите е 34,2%, а делът на осигурените е 30,8%. До 2022 г. социалните разходи в Германия се очаква да надхвърлят 1,1 трилиона евро.

Увеличението на разходите, изисквани от социалната закрила, се дължи на застаряването на германското население (около 35% от всички разходи отиват за пенсии) и нарастването на броя на бежанците. В краткосрочен и средносрочен план тези плащания вероятно ще доведат до намаляване на социалните помощи, тъй като днес те представляват средно 30% от БВП на Германия.

Германската социалноосигурителна система

Социалното осигуряване е задължително в Германия. Това компенсира разбирането за солидарност, изравнява социалните услуги за тези с различни нива на доходи и предоставя необходимата помощ на тези, които не могат да се възползват от участие в системи за доброволно осигуряване поради нисък или никакъв доход.

В зависимост от сферата на осигуряването функциите на осигурителните фондове могат да се изпълняват както от държавни, така и от частни институции.

Както бе споменато по-рано, социалното подпомагане може да се предоставя по различни осигурителни системи като:

•здравно осигуряване (Krankenversicherung) – съфинансирано от служителя и работодателя в размер на 7,3% от всяка заплата. Задължително от 2007 г., частично или изцяло възстановяване на разходите за лечение, бременност и раждане;

•застраховка злополука (Unfallversicherung) – финансирана от работодателя. Покрива разходи за лечение, рехабилитация, грижи, пенсия за инвалидност и други разходи;

•пенсионно осигуряване (Rentenversicherung) – финансирано от служителя и работодателя на равни дялове от 9,35% от работната заплата;

•застраховка за дългосрочни грижи (Pflegeversicherung) – съфинансирана от служители и работодатели в размер на 1,175% от заплатата. Тя покрива разходите за грижи за тези, които са станали зависими поради заболяване (напр. лежащи пациенти);

•Осигуровка за безработица (Arbeitslosenversicherung), съфинансирана от служители и работодатели при 3% от заплатата. Предоставя обезщетения за безработица.

Видове социално подпомагане

Системата за социално осигуряване в Германия предоставя не само големи помощи и помощ в натура на нуждаещите се, но и значителна финансова помощ. Най-често срещаните категории плащания включват:

•социално подпомагане (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) за задоволяване на основните жизнени нужди на хората с увреждания поради здравословно състояние или възраст (сумата зависи от възрастта и е 240-416 евро);

– помощ за бежанци;

– жилищна помощ (Wohngeld);

– заеми и стипендии за студенти и студенти (BAföG). Максималната сума е 735 евро;

– надбавки за деца и майчинство;

– обезщетение за безработица въз основа на размера на дохода (Arbeitslosengeld I, II);

– пенсии и други обезщетения.

Социалните помощи в Германия се предоставят при няколко основни условия, по-специално:

– В случай на постоянно пребиваване в Германия (т.е. може да се получи, включително чужденци с постоянно пребиваване);

•като се присъедини към осигурителната система като застрахован;

•при определени условия, установени с нормативния правен акт, уреждащ определени видове помощ;

•в случай на заявление за съдействие до отговорния държавен орган.

Трябва да се докажат обстоятелствата, на които се основава иска за социално подпомагане. 200 000 социални работници работят в страната, за да следят и проверяват тези факти.

Характеристиките на социалната работа в Германия са не само да идентифицира проблемните групи и нуждаещи се хора, но и да определи размера на тази помощ не само в пари, но и в натура, с други думи.

Що се отнася до размера на плащанията, те почти винаги се определят от обективни обстоятелства или се определят във фиксиран размер. Помислете за основните видове помощ по-подробно.

Обезщетения за безработица

Безработицата в Германия остава една от най-ниските в Европа – през октомври 2022 г. тя е 4,9% или 3,4% според Евростат. Безработните се разглеждат като уязвими и нуждаещи се от финансова помощ, докато намерят място на пазара на труда. Има два вида в зависимост от участието в системата за осигуряване за безработица в Германия:

•Arbeitslosengeld I. Плащане, получено от лица, които са работили официално най-малко 12 месеца и са платили осигурителни вноски, преди да бъдат регистрирани като безработни. Размерът на дължимото им плащане зависи от средната работна заплата за предходната година и данъчния клас, към който принадлежи платецът. По правило това е 45-50% от печалбата. Срокът на плащане зависи от възрастта и може да варира от 6 до 24 месеца.

•Работно време II. Помощ за здрави лица, които не са работили като безработни преди регистрацията или не са имали достатъчно опит, за да бъдат назначени за Arbeitslosengeld I. То представлява обезщетение за издръжка от 332-416 евро и се изплаща без ограничение във времето.

Финансова помощ за бежанци

Бежанците в Германия съставляват 16% от общия брой на чужденците – общо около 1,7 милиона души. Въпреки своята маргиналност, бежанците също се разглеждат като нуждаещи се. Правното основание за това е законът Asylbewerberleistungsgesetz, който определя основните видове подкрепа за мюсюлманите и имигрантите от други страни. В допълнение към предоставянето на жилище и помощ в натура, те могат да разчитат на видове социално осигуряване като:

•Пари за джобни разходи по време на престой в лагера (Bargeldbedarf, Taschengeld) – 79-135 евро, в зависимост от възрастта и семейното положение;

•Помощ за самотно живеещи бежанци за задоволяване на основните си нужди (Grundleistungen) – 214-354 евро, в зависимост от възрастта и семейното положение.

Тези плащания са предназначени не само за тези, на които е предоставено убежище, но и за тези, които просто чакат решение.

В допълнение към предоставянето на финансова помощ, благотворителните организации и властите насърчават наемането на работа на бежанци. В случай на платени дейности или отхвърляне на молбата за убежище, изплащането на обезщетения се спира.

Финансова помощ за подпомагане на семейства с деца

Германия предоставя всички видове държавна и осигурителна социална подкрепа на младите семейства. В зависимост от ситуацията се назначават и материални облаги, включително:

•Основни детски надбавки (Kindergeld) в Германия – в зависимост от броя на децата може да бъде 194-225 евро всяко до навършване на пълнолетие;

•субсидии за семейства с деца с ниски доходи (Kinderzuschlag) – максималният размер на помощите на дете е 170-273 евро, ако общият им доход е под издръжката;

•финансова помощ (Unterhaltsvorschuss) за самотни родители, при условие, че другият родител не участва в отглеждането – зависи от възрастта на непълнолетния и може да бъде 154-273 евро на дете;

•Обезщетение за майчинство в Германия (Mutterschaftsgeld) – назначава се от здравната каса, финансира се съвместно от касата и работодателя, като размерът на обезщетението зависи от средния доход на майката;

•Родителска помощ (Elterngeld) – изплаща се от 12 до 24 месеца, в зависимост от избраната форма и зависи от размера на родителския доход. Максималната сума е 1,8 хил. евро.

Парична помощ за жилище

Цената за наемане на къща в Германия е доста висока – малък апартамент от 30-50 м2 в голям град като Берлин или Мюнхен ще струва не по-малко от 700-1,2 хиляди евро на месец. Но независимо къде живеят хората, те имат право на помощ от Wohngeld – в допълнение към наема – ако доходите им не им позволяват да осигурят жилище за тях. Студенти, пенсионери, преди заети безработни и дори бездомни хора в Германия могат да го получат, ако имат наем и други официални доходи.

Размерът на надбавката съгласно § 4 Wohngeldgesetz се определя въз основа на броя на жителите, размера на наема и общия доход на жителите по формулата, определена в § 19 Wohngeldgesetz:

1,15 x (M – (a + bx M + cx Y) x Y) евро,

Размерът на наема “M” се определя от общия месечен доход на жителите “Y” в евро и броя на живущите, претендиращи за жилищна помощ, съгласно таблицата “a”, “b” и “c”. Одобрено от Wohngeldgesetz, приложение 1. Изчисляването и закръгляването на индикаторите “M” и “Y” се извършва, като се вземат предвид изискванията в Приложение 2. Трябва да се свържете с местната жилищна администрация (Wohngeldbehörde) за подробна информация и да кандидатствате за помощ.

Пенсионни плащания

Пенсиите в Германия могат да се считат за специален вид социално осигуряване. Както беше посочено по-горе, те съставляват повече от 35% от общия бюджет на всички социални помощи в страната. Висока пенсионна възраст в Германия – пенсионирайте се на 65-67 години. Днес в страната има около 18 милиона пенсионери, повечето от които получават осигурени пенсии по системата за задължително пенсионно осигуряване.

За “стандартна немска пенсия” (Standardrente) се смята средната, т.е. 45% от средния брутен доход на германските работници. През 2017 г. той е бил 1,4 хил. евро в старите щати и 1,33 хил. евро в новите щати. Но на практика такава пенсия може да разчита само на тези, които имат 45 години осигурителен стаж. И тъй като не всеки го има, реално средната германска пенсия е около 1,1-1,2 хил. евро за мъжете и 600 до 900 евро за жените.

Освен държавната пенсия германците могат да разчитат и на пенсионни плащания от частни пенсионни фондове от собствените си дългосрочни вноски. Има и корпоративна пенсия, при която плащанията се извършват от работодатели, но могат да получават само особено ценни служители.

Най-накрая

Германия е еталон в социалната сигурност на своето население. В страната има много различни видове социални помощи, които могат да получават не само граждани, но и чужденци. Германия харчи около 1 трилион евро годишно само за помощ и някои видове финансова помощ и тези разходи непрекъснато нарастват. Основата на сегашната система за социално осигуряване е задължителното осигуряване. Услугите на системата могат да се използват от почти всеки, който се нуждае от помощ, но размерът й ще зависи от индивидуалния принос на осигуреното лице: ако не, помощта ще бъде минимална.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s